Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Donaties Stichting Soesa

U doneert aan onderstaande ontvangende partij: Stichting Soesa, statutair gevestigd te Rosmalen, kantoorhoudende aan de Odijkseweg 43, 3994 AS HOUTEN, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30287104, hierna verder te noemen: Stichting Soesa, bereikbaar per e-mail: info@stichting-soesa.nl

 Artikel 1. Definities (alfabetisch)
1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan Stichting Soesa geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan Stichting Soesa.
1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van Stichting Soesa, een donatie doet aan Stichting Soesa, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.
1.4. Statuten, vastgelegd bij de Kamer van Koophandel in April 2010. Hierin is opgenomen het doel van Stichting Soesa om een breed publiek te informeren over het Eurovisiesongfestival en alles wat daarmee te maken heeft en liefhebbers van het Eurovisiesongfestival met elkaar te verbinden.
1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van Stichting Soesa aan Stichting Soesa.
1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon Stichting Soesa die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Soesa.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. Stichting Soesa behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Soesa
3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Soesa.
3.2. Stichting Soesa is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten en evenementen.
3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Soesa nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van OGAE NL is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: Stichting Soesa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Soesa voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Soesa.

Artikel 4. Rechten gevende partij
4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten, evenementen en overige activiteiten van Stichting Soesa.

Artikel 5. Plichten Stichting Soesa
5.1. OGAE NL verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
5.2. Stichting Soesa neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Soesa aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens Stichting Soesa bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij
6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd.
6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens
7.1. Stichting Soesa verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Soesa verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Soesa verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor (het informeren over) de voortgang van evenementen, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Soesa geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De disclaimer en het privacy statement die Stichting Soesa hanteert zijn onverkort van toepassing.
8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

 

Image
Stichting Soesa
RSIN-/ANBI nummer is 822368560
KvK-nummer 30287104
 
Correspondentieadres
Odijkseweg 43
3994 AS HOUTEN